As NASA's Apollo Space Program Grew, Alabama Was Pressured To Desegregate

Now Playing